Đề kháng kháng sinh

Trung tâm quản lí thuốc và thực phẩm trong thú Y của Mỹ (The Food and Drug Administration's (FDA's) Center for Veterinary Medicine (CVM)) sản xuất đoạn hoạt hình dài khoảng 9 phút, giải thích làm sao hiện tượng đề kháng  có thể lan tràn và gia tăng trong quần thể vi khuẩn.

Selection pressure
Giải thích áp lực chọn lọc ảnh hưởng đến sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn (1:10 phút)
Selection Pressure.wmv
Windows Media video format 2.0 MB
Mechanisms of antimicrobial resistance
Trình bày các cơ chế cơ bản của hiện tượng đề kháng kháng sinh (0:32 phút)
Mechanisms of AR.wmv
Windows Media video format 942.2 KB
Conjugation
Mô tả tiến trình tiếp hợp trao đổi gen kháng thuốc
Conjugation.wmv
Windows Media video format 1.8 MB
Transduction
Mô tả tiến trình tải nạp gen mới thông qua thực khuẩn thể
Transduction.wmv
Windows Media video format 1.5 MB
Transformation
Mô tả tiến trình chuyển dạng khi vi nhận gen mới từ môi trường bên ngoài
Transformation.wmv
Windows Media video format 1.3 MB
Effux
Mô tả cơ chế đề kháng bằng cách đẩy khang sinh ra khỏi tế bào nhờ bơm thoát dòng
Efflux.wmv
Windows Media video format 1.7 MB
Destruction or inactivation
Vi khuẩn đề kháng kháng sinh bằng cách làm hư hỏng hoặc vô hoạt kháng sinh
Destruction or inactivation.wmv
Windows Media video format 1.7 MB
Mutation
Đề kháng thông qua đột biến
Mutation.wmv
Windows Media video format 1.9 MB
Gene transfer
Mô tả cơ chế chuyển gen
Genetic Transfer.wmv
Windows Media video format 558.5 KB