Lý thuyết Dược Lý Thú Y được giảng dạy trong 45 tiết.

 

Bạn có thể tải Bài giảng lý thuyết từ các pdf file.

- Ít nhất 1 tuần trước buổi học đầu tiên, ban cán sự lớp liên hệ với giảng viên để nhận bài giảng cho lớp hoặc tải bài giảng từ trang này.

- Bài giảng chứa đựng khoảng 60-70% thông tin cần thiết cho môn học, phần còn lại được giảng viên cập nhập và trình bày trong lúc giảng tại lớp.

- Yêu cầu sinh viên tham dự các buổi giảng và thảo luận tại lớp.